فیلم/ ۵میلیون ایتالیایی در فقر مطلق!

5 میلیون نفر در ایتالیا در فقر مطلق زندگی می کنند.

گالری فیلم
http://enghelab-news.ir/2899
نظرات شما