تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یک روزنامه زرد زنجیره‌ای‌، در جهت استفاده ابزاری از هنرمندان آن قدر هول بود که صدای خواننده دیگری را به شجریان نسبت داد!