تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وزارت منابع آب عراق با بیان اینکه بزرگترین سدهای عراق در آستانه پرشدن کامل هستند، از ساکنان اطراف رودها خواست به هشدارهای این وزارتخانه توجه کنند.
با وجود سیلابی شدن برخی از مناطق خوزستان، اما به گفته استاندار خوزستان میزان خروجی سدها بیشتر از ورودی آن است که این موضوع جهت ایجاد ظرفیت مناسب برای کنترل سیلاب های بعدی است.