تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

شورای شهر تهران از نامگذاری یک خیابان به نام فرمانده شهید مبارزه با مواد مخدر شهید حاج جواد حاجی خدا کرم امتناع می ورزد!
جمع مساحت ۴۳ باغ مورد اشاره در منطقه ۱ که عوارض خود را پرداخت کرده‌اند، به ۱۲۹ هزار متر می‌رسد و با احتساب بقیه موارد، حجم مجوز شورای شهر برای تخریب باغ‌ها به ۵۲۱ هزار متر مربع می‌رسد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و نقل شورای شهر تهران با اشاره به عدم اجرای مصوبات توسط معاون حمل‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در صورتی که این روند ادامه پیدا کند ما پس از جمع بندی و تذکر مجدد فرایند سؤال از شهردار تهران پیگیری می‌کنیم.