تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در پی تساهل در برخورد با کشف حجاب کنندگان
تصویری در فضای مجازی دست به دست می شود که نشان دهنده کشف حجاب در جوار مزار شهدا تحت عنوان « چهارشنبه های سفید» است.