تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عناصر ضد انقلاب خارج نشین و برخی خود فروخته های داخلی که از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام و انقلاب استفاده میکنند میخواهند از هر فردی یک قهرمان مبارز بسازند!