تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت:عیدی مددجویان این سازمان تا پایان اسفند و به میزان یک ماه مستمری پرداخت خواهد شد.