تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: معایب طرح تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت بیشتر از محاسن آن است و درصورت تصویب این طرح در مجلس تولید به نفع بازرگانی و واردات قربانی می شود.