تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حالی خبر غیررسمی تغییر مجری برنامه نود توسط رسانه ها مطرح شده است که عادل و برنامه اش سال هاست در کانون انتقادات قرار داشته اند.