تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حالی که تا پیش از این، تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور حدود ۳۵۰ هزار حلقه عنوان می‌شد، در جدیدترین آمار اعلامی، این تعداد ۳۸۰ هزار حلقه عنوان شده است.