تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

حجتی ادامه داد: نظارت کافی صورت می‌گیرد تا دام کشتار شده جهت واردات پیر نباشد زیرا دام‌های وارداتی باید زیر 18 ماه سن داشته باشند.
در حالی که تا پیش از این، تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور حدود ۳۵۰ هزار حلقه عنوان می‌شد، در جدیدترین آمار اعلامی، این تعداد ۳۸۰ هزار حلقه عنوان شده است.