تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت گلخانه های کشور 13 هزار هکتار و سطح در حال احداث 15 هزار هکتار است، در سال گذشته 2هزار 700 هکتار حجم برنامه توسعه بود که بطور 100 درصد اجرا شد.