عکس/ استراحت فیل بر روی یک خودرو

استراحت یک فیل بر روی خودرویی در تایلند/ AFPانتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/3698
کلیدواژه: تایلند فیل AFP
نظرات شما