/ عکس

تخریب و خسارت های اشرار

در جریان اعترضات مردمی به سهمیه بندی بنزین، تعدادی از اراذل و اوباش بانک ها، پمپ بنزین و فروشگاه های شهر را به آتش کشیدند.

http://enghelab-news.ir/3776
نظرات شما