مرکز آمار از افزایش ضریب جینی برای چهارمین سال متوالی خبر داد که نشانه تشدید شکاف درآمدی در کشور است.
ساینای صادراتی به آذربایجان ارقام مختلفی به خود دیده است: ۱۸ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان، ۲۱ میلیون تومان و ۳۴ میلیون تومان.
،ارائه اطلاعات حوزه انرژی و صنایع حساس کشور به کمیته بین‌الدولی (IPCC) توافق پاریس، می‌تواند تبدیل به یک اهرم برای دشمنان به جهت فشار بیشتر بر اقتصاد و صنایع حساس کشور شود.
محاسبات نشان می‌دهد با توجه به آمار و ارقام مختلف درآمد نفت و سناریوهای سهم دولت و صندوق توسعه ملی، در بودجه سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهیم بود که از ۴,۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان در نوسان است.
عدم ریسک پذیری، توهم گذرا بودن شرایط و نداشتن نگاه کلان به موضوع منجر به آن شده که وزارت نفت منفعل عمل کند به امید آنکه یک نفر کار را درست خواهد کرد.
ادامه

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

یادداشت
1/0