ببینید| کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی؛ تعهد سرخ، از حجره تا سنگر

کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی خرداد ماه امسال در قم برگزار می شود.

http://enghelab-news.ir/5664
نظرات شما